Strategia

Sibelius-Akatemian hallituksen hyväksymä 14.12.2011

Sibelius-Akatemian perustehtävä

Sibelius-Akatemia vaalii ja uudistaa musiikkikulttuuria. Keinoina ovat korkeatasoinen opetus, taiteellinen toiminta ja tutkimus sekä näille perustuva oppiminen.

Sibelius-Akatemian visio vuodelle 2016

Sibelius-Akatemia on vireä ja avoin kansainvälinen musiikin voimakeskus, jolla on valitsemillaan painoaloilla maailmanlaajuisesti johtava asema.

Toimintaympäristön muutokset

Toimintakauden alussa toteutetaan kolmesta taideyliopistosta koostuva Taideyliopisto. Taideyliopiston toiminnan kehittäminen säteilee pitkälle strategiakaudella.

Globaali talouskehitys, Suomen valtiontalouden tilanne ja hallitusohjelma asettavat taloudellisia haasteita yliopistojen tulevaisuudelle. Sibelius-Akatemian taloustilanne kiristyy myös Musiikkitalon käyttöönoton vuoksi.

Kansainvälistyminen kiristää kilpailua parhaista opettajista, opiskelijoista ja työpaikoista. Se myös lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia oppimiseen ja työpaikan löytämiseen.

Kulttuuriin ja taiteeseen yhteiskunnallisina vaikuttajina liittyy kasvavia odotuksia ja mahdollisuuksia. Verkostoitumisen merkitys kasvaa.

Musiikin tarjonta kasvaa ja musiikkielämä monimuotoistuu.

Osaamisvaatimukset laajenevat. Musiikkialan osaajilta edellytetään erikoistumista ja huippuosaamista, mutta toisaalta kaivataan monipuolisuutta ja laaja-alaisuutta.

Teknologian käyttö mahdollistaa uusia tuotanto-, välitys-, yhteistyö- ja opiskelumuotoja.

Kulttuurialan koulutuspaikkojen väheneminen ammattikorkeakouluissa vaikuttaa musiikin korkeakoulutuksen työnjakoon.

Musiikkitaloon liittyvät odotukset, yhteistyömallit ja julkisuus edellyttävät yliopistolta entistä joustavampaa toimintakulttuuria.

Sibelius-Akatemian strategiset päätavoitteet

Sibelius-Akatemiaa kehitetään kansainvälisessä ympäristössä profiloituvana musiikkiakatemiana, joka käyttää voimavarojaan tehokkaasti laadukkaan musiikkikulttuurin vahvistamiseksi.

1.Sibelius-Akatemia on suomalaisen musiikkimaailman voimakeskus ja kansainvälisesti arvostettu huippuyksikkö

Tarjoamme innostavan ja kansainvälisesti vetovoimaisen oppimisympäristön ja edellytykset menestyksellisen uran luomiseen musiikin parissa.

 • Lisäämme aktiivista ja pitkäjänteistä yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa toiminnan laadun ja vetovoiman kehittämiseksi.
 • Otamme käyttöön nykyistä kattavamman opiskelijapalautejärjestelmän. Kehitämme oppiainepohjaisen koulutusrakenteen toimivuutta ja laadimme osaamisperustaiset opetussuunnitelmat.
 • Analysoimme toimintamme yhteiskunnallista merkitystä ja vahvistamme työelämädialogia.
 • Taideyliopistolle suunnattuja lisävoimavaroja kohdistamme erityisesti valituille painoaloille. Henkilökohtaisen opetuksen riittävä määrä turvataan.

Strateginen hanke

 • Sibelius-Akatemian toiminnan arviointi ja vahvuuksien tunnistaminen.

Kuvaus: Strategisen hankkeen tavoitteena on määrittää niitä vahvuuksia ja kehittämisen painoaloja, joilla luodaan parhaat edellytykset Sibelius-Akatemian strategiselle johtamiselle ja menestykselle. Hankkeen aikana toteutetaan kv. arviointi ja sen pohjaksi tehtävä itsearviointi.

Vastuuhenkilö: Rehtori

Aikataulu:
Kevät 2012: ydintoimintojen arvioinnin tavoitteiden määrittely, kv. arvioinnin toteuttajan valinta ja valmistelu valitun tahon kanssa
Syksy 2012: kv. arvioinnin pohjaksi tehtävä itsearviointi
Loppusyksy 2012 – alkukevät 2013: dokumentointi ja kääntäminen englanniksi
Kevät – kesä 2013: ydintoimintojen kv. arviointi ja arviointiraportin julkistaminen
Syksy 2013: yhteisön keskustelu strategisista valinnoista arvioinnin perusteella
Joulukuu 2013: johtopäätökset prosessista ja strategiset linjaukset.

Mittarit: Ydintoimintojen kokonaisuuden vahvuudet ja kehittämisen painopistealueet määritelty 31.12.2013.

2. Sibelius-Akatemialle luodaan hyvät taloudelliset toimintaedellytykset

Tasapainotamme Sibelius-Akatemian talouden luodaksemme nykyistä paremmat mahdollisuudet vision ja strategian toteutumiselle.

 • Turvaamme taloutemme ja toimintamme hyvin toimivalla ja pitkäjänteisellä strategisella taloussuunnittelulla.
 • Turvaamme OKM:n rahoituksen panostamalla painoalueiden määrittelyyn ja saavuttamalla tulostavoitteet. Vaikutamme aktiivisesti taideyliopistoihin sovellettaviin rahoituskriteereihin.
 • Kehitämme liiketoimintaa, liiketoiminnallista osaamista ja kustannustietoisuutta.

Strateginen hanke

 • Varainhankinnan, markkinoinnin ja ulkoisen viestinnän sekä alumnitoiminnan vahvistaminen.

Kuvaus: Markkinoinnin ja ulkoisen viestinnän avulla vahvistetaan yliopiston ulkoista näkyvyyttä ja tehostetaan opettaja- ja opiskelijarekrytointia. Tällä tuetaan myös varainhankinnan ja liiketoiminnan tuloksen kasvattamista yliopiston taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi. Alumnitoiminnan avulla kasvatetaan sidosryhmäverkostoa tähtäimenä ydinalueiden työelämävastaavuuden parantaminen ja kontaktipinnan lisääminen yhteiskunnan eri toimijoihin.

Vastuuhenkilö: Rehtori

Aikataulu ja mittarit: 1) Varainhankinnan nettotuotto on 200 000 euroa vuosina 2013–2014, ja liiketoiminnan tulos paranee nykyisestä 50 %. 2) Ulkomaisten peruskoulutukseen hakijoiden määrä on lisääntynyt 2014 loppuun mennessä 20 % eli 30 opiskelijalla. 3) Ulkomaisten hakijoiden määrä opettajantoimiin on lisääntynyt selvästi 2014 loppuun mennessä. 4a) Alumnien palaute; 4b) alumneille suunnatut tapahtumat ovat lisääntyneet.

3. Sibelius-Akatemia toimii sujuvasti ja tehokkaasti

Hyvän suunnittelun, ohjauksen ja yhteistyön ansiosta tiloja, osaamista ja aikaa hyödynnetään tehokkaasti ja tuloksellisesti.

 • Tehostamme opinto-ohjausta, opintojen seurantaa ja tutor-toimintaa.
 • Tuemme aineryhmien ja osastojen yhteistyötä koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä.

Strateginen hanke

 • Opiskelun ja tilojen käytön tehokkuuden ja oppimisen intensiteetin lisääminen uuden lukuvuosimallin sekä tila- ja koulutussuunnittelun paremman integroinnin avulla.

Kuvaus:

 1. Uuden lukuvuosimallin luominen ja käyttöönotto, jonka avulla 1) tilojen käyttö sekä opiskelijoiden ja opettajien työkuorma jakaantuu tasaisemmin koko vuodelle, 2) opettajille ja opiskelijoille voidaan tarjota paremmat työskentelytilat sekä 3) parannetaan opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia ja annetaan enemmän aikaa itsenäiseen työskentelyyn.
 2. Koulutuksen aikataulu- ja tilankäyttösuunnittelun sekä tilanvarauskäytäntöjen kehittäminen ja yhteensovittaminen, tavoitteena vähentää opetuksen päällekkäisyyksistä aiheutuvia ongelmia, tehostaa tilojen käyttöä sekä palvella paremmin opettajien ja opiskelijoiden tarpeita. Lisäksi pyritään vähentämään opintojen päällekkäisyyksistä aiheutuvia poissaoloja sekä opetusryhmien vajauksia.
 3. Toimintamallin luominen, jolla pystytään taloudellisten reunaehtojen puitteissa hyödyntämään Musiikkitalon konserttisaleja entistä tehokkaammin ja koulutuksen ja taiteellisen toiminnan tavoitteita tukevalla tavalla. Tavoitteena on parantaa taiteellisen toiminnan edellytyksiä ja tarjota opiskelijoille lisää kiinnostavia esiintymis- ja oppimismahdollisuuksia.

Vastuuhenkilö: I vararehtori

Aikataulu: Uudet käytännöt siirtyneet osaksi yliopiston pysyvää toimintaa 31.12.2013.

Mittarit: 1) Tilojen käyttöaste vajaakäyttöjaksojen aikana (touko-elokuu) kasvaa; 2) keskimääräinen opintopistekertymä kasvaa 30 %; 3) tilavarausprosessista saatava palaute kehittyy myönteisesti.

4. Sibelius-Akatemia on asiantunteva, vireä ja hyvinvoiva työyhteisö

Henkiset resurssit ovat yliopiston keskeisin voimavara ja tätä pääomaa vahvistetaan jatkuvasti. Toiminnassa arvostetaan yksilöllistä ja yhteisöllistä osaamista, avoimuutta ja johdonmukaisuutta.

 • Turvaamme opetus- ja tutkimushenkilöstön työpanoksen riittävän kohdentumisen taiteelliseen työhön ja tutkimukseen.
 • Kehitämme johtamista järjestelmällisesti arvioinnin ja koulutuksen kautta.
 • Toteutamme hallituksen hyväksymää henkilöstöpolitiikkaa ja osastouudistusprojektissa kehitettyä vuorovaikutusmallia.
 • Kehitämme sisäisen viestinnän toimintatapoja ja työkaluja.

Strateginen hanke

 • Johtamisen sekä sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen.

Kuvaus: Projektiin sisältyy johtamisen kehittäminen arvioinnin ja koulutuksen kautta, päätöksenteon avoimuuden lisääminen, osastouudistusprojektissa kehitetyn vuorovaikutusmallin toteuttaminen sekä sisäisen viestinnän toimintatapojen ja työkalujen kehittäminen.

Vastuuhenkilö: Rehtori

Aikataulu: 2012–1216

Mittarit: Vuosittaiset opiskelijakysely, opettajakysely ja työhyvinvointikysely, sisäisen viestinnän tutkimus joka toinen vuosi.

5. Strategian toteuttaminen

Rehtori sopii vararehtorien, dekaanien ja hallintojohtajan kanssa strategian toteuttamiseen liittyvistä tavoitteista ja raportoi hallitukselle strategisten hankkeiden toteuttamisesta joka kokouksessa. Strategiaprosessi kuvataan yliopiston laatukäsikirjassa.