Strategi

Styrelsen 14.12.2011

Sibelius-Akademins grunduppgift

Sibelius-Akademin värnar om och förnyar musikkulturen. Detta sker genom högklassig undervisning, konstnärlig verksamhet och forskning samt inlärning baserad på dessa medel.

Sibelius-Akademins vision för år 2016

Sibelius-Akademin är ett vitalt, öppet och internationellt kraftcentrum för musik som har en globalt ledande ställning inom prioriterade områden.

Förändringar inom verksamhetsmiljön

I början av verksamhetsperioden inrättas Konstuniversitetet genom sammanslagning av tre konstakademier. Utvecklingen av Konstuniversitetets verksamhet sträcker sig långt in i strategiperioden.

Utvecklingen inom den globala ekonomin, läget i Finlands statsekonomi och regeringsprogrammet innebär en ekonomisk utmaning för universitetens framtid. Sibelius-Akademins ekonomiska situation är också ansträngd på grund av ibruktagandet av Musikhuset.

Internationaliseringen skärper konkurrensen om de bästa lärarna, studerandena och arbetsplatserna. Men den ökar också de studerandes möjligheter till undervisning och att hitta arbetsplatser.

Kultur och konst som samhällspåverkare hör samman med ökade förväntningar och möjligheter. Betydelsen av nätverksbildning ökar.

Musikutbudet växer och musiklivet blir mångsidigare.

Kompetenskraven vidgas. Professionella inom musikbranschen förutsätts vara specialiserade och ha spetskompetens, men å andra sidan behövs mångsidighet och övergripande kunskaper.

Användningen av teknologi möjliggör nya produktions-, förmedlings-, samarbets- och studieformer.

Yrkeshögskolornas minskade antal studieplatser inom kulturområdet påverkar arbetsfördelningen inom musikutbildningen på högskolenivå.

Musikhuset föranleder förväntningar, samarbetsmodeller och en offentlighet som förutsätter att universitetet har en ännu flexiblare verksamhetskultur.

Sibelius-Akademins strategiska huvudmål

Sibelius-Akademin utvecklas till en i internationell miljö profilerad musikakademi som använder sina resurser effektivt för att stärka den högklassiga musikkulturen.

1.Sibelius-Akademin är den finländska musikvärldens kraftcentrum och en internationellt erkänd kompetensenhet

Vi erbjuder en inspirerande och internationellt attraktiv inlärningsmiljö och förutsättningar för att skapa en framgångsrik musikkarriär.

 • Vi ökar det aktiva och långsiktiga samarbetet med nationella och internationella samarbetsparter för att utveckla verksamhetens kvalitet och dragningskraft.
 • Vi tar i bruk ett ännu bredare system för studentfeedback. Vi utvecklar den ämnesbaserade utbildningsstrukturens funktion och tar fram kunskapsbaserade undervisningsplaner.
 • Vi analyserar vår verksamhets samhälleliga betydelse och stärker dialogen med arbetslivet.
 • Tilläggsresurser riktade mot Konstuniversitetet fördelas inom särskilt prioriterade områden. Tillräcklig individuell undervisning tryggas.

Strategiprojekt

 • Utvärdera Sibelius-Akademins verksamhet och identifiera dess styrkor.

Beskrivning: Målet med strategiprojektet är att definiera de styrkor och prioriterade utvecklingsområden, genom vilka man skapar de bästa förutsättningarna för Sibelius-Akademins strategiska ledarskap och framgång. Under projekttiden genomförs en internationell utvärdering och utifrån den en självvärdering.

Ansvarsperson: Rektor

Tidtabell:
Våren 2012 fastslås målen för kärnverksamheternas utvärdering, väljs vem som ska genomföra den internationella utvärderingen och görs en beredning med den utvalda aktören.
Hösten 2012 görs en självvärdering som grund för den internationella utvärderingen.
Senhösten 2012
vårvintern 2013 sker dokumentering och översättning till engelska.
Våren
sommaren 2013 följer en internationell utvärdering av kärnverksamheterna och offentliggörande av utvärderingsrapporten.
Hösten 2013 diskuterar samfundet de strategiska valen på basis av utvärderingen.
I december 2013 dras slutsatser om processen och de strategiska riktlinjerna.

Indikatorer: Kärnverksamheternas styrkor och prioriterade utvecklingsområden fastslås den 31 december 2013.

2. Goda ekonomiska verksamhetsförutsättningar skapas för Sibelius-Akademin

För bättre möjligheter att genomföra visionen och strategin eftersträvas balans i Sibelius-Akademins ekonomi.

 • Vi tryggar ekonomin och verksamheten genom en fungerande och långsiktig strategisk finansieringsplan.
 • Vi tryggar finansieringen från Undervisnings- och kulturministeriet genom att betona definitionen av de prioriterade områdena och genom att nå resultatmålen. Vi påverkar aktivt tillämpade finansieringskriterierna för konstuniversiteten.
 • Vi utvecklar affärsverksamheten, affärskompetensen och finansieringskunskaperna.

Strategiprojekt

 • Stärka medelanskaffningen, marknadsföringen och den externa kommunikationen samt alumnverksamheten.

Beskrivning: Med hjälp av marknadsföring och extern kommunikation stärks universitetets externa synlighet och effektiveras rekryteringen av lärare och studerande. Genom dessa åtgärder stöds även medelanskaffningen och förbättras affärsverksamhetens resultat för att öka universitetets ekonomiska spelrum. Med hjälp av alumnverksamheten breddas nätverket av intressentgrupper med syfte att förbättra kärnområdenas arbetslivsmotsvarighet och att öka kontaktytan med samhällets olika aktörer.

Ansvarsperson: Rektor

Tidtabell och indikatorer: 1) Medelanskaffningens nettoavkastning är 200 000 euro för år 20132014, och affärsverksamhetens resultat förbättras med 50 %. 2) Antalet utländska sökande till grundutbildningen ökar före slutet av 2014 med 20 %, det vill säga med 30 studerande. 3) Antalet utländska sökande till lärartjänster har tydligt ökat före slutet av 2014. 4a) Alumnfeedback; 4b) fler evenemang för alumner ordnas.

3. Sibelius-Akademin verkar flexibelt och effektivt

Tack vare god planering och styrning och gott samarbete utnyttjas lokaler, kompetens och tid effektivt och resultatinriktat.

 • Vi effektiverar studiehandledningen, studieuppföljningen och tutor-verksamheten.
 • Vi stödjer ämnesgruppernas och institutionernas samarbete i planeringen av utbildningen, dess förverkligande och utveckling.

Strategiprojekt

 • Att effektivera studierna och lokalanvändningen samt att intensifiera inlärningen  med hjälp av en ny läsårsmodell och en bättre integrerad rums- och utbildningsplanering.

Beskrivning:

 1. En ny läsårsmodell upprättas och tas i bruk. Med hjälp av den 1) fördelas lokalanvändningen samt de studerandes och lärarnas arbetsbörda jämnare över hela året, 2) kan lärare och studerande erbjudas bättre arbetslokaler samt 3) förbättras de studerandes övningsmöjligheter och de studerande får mera tid för självständigt arbete.
 2. Utbildningens tidtabell- och rumsdispositionsplanering samt rumsreserveringspraxis förbättras och görs kompatibla i syfte att minska problem som orsakas av att lektioner sammanfaller, effektivera användningen av lokaler samt bättre betjäna lärares och studerandes behov. Därtill strävar man efter att minska frånvaro på grund av överlappande studier samt underbeläggning i undervisningsgrupperna.
 3. Det utarbetas en verksamhetsmodell med vilken man, inom ramarna för de ekonomiska minimikraven, kan utnyttja Musikhusets konsertsalar effektivare än tidigare och stödja utbildningen och de konstnärliga målen på ett stabilt sätt. Målet är att förbättra förutsättningarna för den konstnärliga verksamheten och att erbjuda de studerande fler intressanta möjligheter till framträdanden och inlärning.

Ansvarsperson: I prorektor

Tidtabell: Den nya praxisen har blivit en del av universitetets bestående verksamhet den 31 december 2013.

Indikatorer: 1) Lokalernas användningsgrad under lågsäsong (majaugusti) ökar; 2) det genomsnittliga antalet studiepoäng ökar med 30 %; 3) rapporteringen från rumsreserveringsprocessen utvecklas positivt.

4. Sibelius-Akademin är en kompetent, vital och välmående arbetsgemenskap

Mental styrka är universitetets viktigaste resurs och detta kapital stöds kontinuerligt. I verksamheten uppskattas individuell och samhällelig kompetens, öppenhet och konsekvens.

 • Vi tryggar att undervisnings- och forskningspersonalens arbetsinsats i tillräcklig grad inriktas på konstnärligt arbete och forskning.
 • Vi utvecklar ledarskapet metodiskt genom utvärdering och utbildning.
 • Vi förverkligar den personalpolitik som styrelsen godkänt och den interaktionsmodell som utvecklats inom projektet för avdelningsförnyelse.
 • Vi utvecklar förfaringssätt och verktyg för den interna kommunikationen.

Strategiprojekt

 • Utveckla ledarskapet samt den interna kommunikationen och interaktionen.

Beskrivning: I projektet ingår ledarskapsutveckling via utvärdering och utbildningen, större öppenhet vid beslutsfattande, förverkligande av den nya interaktionsmodellen inom projektet för avdelningsförnyelse samt utveckling av den interna kommunikationens förfaringssätt och verktyg.

Ansvarsperson: Rektor

Tidtabell: 2012–1216

Indikatorer: Årliga studentenkäter, lärarenkäter och arbetshälsoenkäter, granskning av den interna kommunikationen vartannat år.

5. Förverkligande av strategin

Rektor avtalar med prorektorerna, dekanerna och förvaltningsdirektören om målen i anslutning till att strategin förverkligas och rapporterar vid varje möte till styrelsen om förverkligandet av strategiprojekten. Strategiprocessen beskrivs i universitetets kvalitetshandbok.